LPM

KETUA LPM

DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP                               : XXXXXXXXXXXXX

NAMA PANGGILAN                         : XXXXXXXXXX

PENDIDIKAN TERAKHIR             : XXXXXXXXXXXX

TEMPAT & TANGGAL LAHIR      : XXXXXXXXXXXXXXXX

PEKERJAAN                                          : XXXXXXXXXXXXXX

STATUS                                                    : –

ALAMAT SEKARANG                     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOMOR HP                                         : 081348665252